Trenuje Kreatywnosc Daria Mohammad OPT

Regulamin Sprzedaży

Produkty oraz usługi oferowane na stronie są sprzedawane są przez Darię Mohammad, adres do korespondencji: Wiązana 28N, 04-680 Warszawa.

Możesz skontaktować się zemną e-mailowo pisząc na adres e-mail: daria@trenujekreatywnosc.pl

Podstawowe pojęcia

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
 2. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę;
 3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy);
 4. Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktów elektronicznych, bądź usług oferowanych przez Sprzedawcę, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna,
  a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 5. Konsumentosoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego
  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej;
 7. Produkt – jest to produkt, bądź usługa oferowane przez Sprzedawcę na stronie, które  mogą być przedmiotem umowy sprzedaży;
 8. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 9. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem;
 10. Usługa –usługi świadczone przez Sprzedawcę, które mogą być przedmiotem zamówienia takie jak np. usługi szkoleniowe w postaci warsztatów stacjonarnych, bądź warsztatów w formule online;
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży;
 12. Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę. • Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży
 1. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 2. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 3. Umowa sprzedaży produktów elektronicznych zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej płatności. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.
 4. Umowa sprzedaży produktów fizycznych oraz usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.


 • Zasady zakupu produktu/usługi?
 1. Zamówienia produktów oraz usług mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Płatności za produkt fizyczny, produkt elektroniczny oraz usługi można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, poprzez BLIK, kartą płatniczą lub kredytową.
 3. Płatności mogą być także dokonywane za pośrednictwem serwisu Cash Bill. 
 4. W przypadku gdy przy opisie produktu nie wskazano inaczej, płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia. 
 5. W celu zakupu produktów za pośrednictwem sklepu należy:
 1. wybrać produkt/-y, które chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyku”
 2. po wybraniu produktów, należy wskazać wymagane informacje (np. sposób dostawy oraz formy płatności), 
 3. przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
 4. po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie.
 5. Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności w sposób przewidziany dla tego modelu płatności.


 • Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

Kiedy otrzymam produkt fizyczny?

 1. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca wskazuje na swojej stronie informacje dotyczące:
 1. terminu przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych oraz
 2. terminu dostawy produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.  
 1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 2. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 3. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.
 4. Wysyłka jest możliwa wyłącznie na terenie Polski. W przypadku innych krajów, wysyłka wymaga indywidualnego uzgodnienia przed złożeniem zamówienia. 

Kiedy otrzymam produkt elektroniczny?

 1. Zakupiony produkt elektroniczny będzie udostępniony Klientowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez otrzymanie produktu jako załącznik do maila.
 2. W przypadku zakupu warsztatu stacjonarnego, bądź warsztatu online zostaną one przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Klientem, o ile termin warsztatu/warsztatu nie wynika z opisu produktu.
 3. Sprzedawca w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania płatności skontaktuje się mailowo z Klientem w celu uzgodnienia terminu warsztatu stacjonarnego, bądź warsztatu online, o ile termin warsztatu nie wynika z opisu produktu. W przesłanej wiadomości Sprzedawca wskaże możliwe terminy realizacji warsztatów. 
 4. W przypadku dokonania zakupu warsztatu stacjonarnego, bądź warsztatu online niezbędne podanie jest przez Klienta adresu mailowego w celu umożliwienia Sprzedawcy kontaktu.
 5. W przypadku zakupu warsztatu online, zaleca się uzgodnić termin warsztatu po otrzymaniu przez Kupującego paczki z niezbędnymi materiałami do uczestniczenia w warsztacie. 

Realizacja warsztatów stacjonarnych i warsztatów online

 1. Dokonując zakupu usługi warsztatu stacjonarnego bądź warsztatu online, Klient zapewnia sobie możliwość uczestniczenia w wydarzeniu.  
 2. Warsztaty stacjonarne oraz online mogą zostać zorganizowane od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 9-21. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące programu, czasu trwania oraz miejsca warsztatu znajdują się w opisie usługi. 
 4. W przypadku zakupu warsztatu online Sprzedawca przesyła do Klienta paczkę
  z zestawem materiałów przydatnych podczas warsztatów.
 5. W celu uczestniczenia w warsztacie stacjonarnym, bądź w warsztacie online Klient oraz inni uczestnicy muszą sobie zapewnić dwie butelki o dowolnych wymiarach oraz z dowolnego tworzywa. 
 6. Cena usługi warsztatu stacjonarnego oraz warsztatu online każdorazowo obejmuje udział w zajęciach, zestaw materiałów przydatnych podczas warsztatu (z wyłączeniem butelek o których mowa w ust. 5). Szczegółowe informacje dotyczące zakresu usług znajduje się w opisie produktu.
 7. W przypadku gdy Klient wykupił możliwość udziału w warsztacie stacjonarnym, bądź w warsztacie online, ale nie może w nim uczestniczyć, ma prawo do przekazania dostępu inne osobie. Chcąc skorzystać z prawa, o którym mowa powyżej, Klient musi:
 • powiadomić Sprzedawcę o tym co najmniej na 24 godziny przed terminem planowanego warsztatu,
 • wskazać Sprzedawcy osobę, której zamierza przekazać możliwość uczestnictwa
  w warsztacie w celu uwzględnienia jej na liście uczestników i udzielenia koniecznych dostępów przez Sprzedawcę.

Dostawa materiałów przydatnych w warsztacie online

 1. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę z materiałami jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu na przygotowanie zestawu, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla obowiązującego sposobu dostawy. Cena warsztatu nie uwzględnia kosztów dostawy zestawu do Klienta.
 2. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta.
 3. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. 
 4. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu, w przypadku gdy Klient będzie zainteresowany skorzystaniem z paczki z materiałami, zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 5. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.


 • Odstąpienie od umowy(dotyczy Konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta)


Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 • Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

  Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?
 • Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:
 1. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4.  przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 

 1. Zasady rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy/ rezygnacji z usługi
 1. W sytuacji gdy Klient wyraził zgodę, aby wykonywanie usługi rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy klient ma obowiązek zapłaty uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę do chwili, w której Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy przez Klienta.
 2. Po upływie terminu na odstąpienie od umowy, w przypadku rezygnacji Klienta z usługi, Sprzedawca na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i niniejszego Regulaminu, może żądać od Klienta wynagrodzenia za dotychczas wykonane czynności. Ma też możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 
 3. Wynagrodzenie za dotychczas wykonane czynności zostanie pokryte w pierwszej kolejności z zadatku wniesionego na poczet zabezpieczenia ww. wynagrodzenia. 
 4. W przypadku gdy wynagrodzenie za dotychczas wykonane czynności będzie wyższe niż kwota zadatku, Sprzedawca może dodatkowo żądać zwrotu ww. wynagrodzenia.

 1. Zasady wnoszenia reklamacji:
 • Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty i usługi.
 • Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów i usług.
 • Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany
  w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 • Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 • Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi. 


 • Warunki techniczne:
 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Aby uzyskać dostęp do zakupionych produktów elektronicznych i usług online, konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku zakupu warsztatu/warsztatu online, konieczne jest posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/Zoom lub innego programu wskazanego przez Sprzedawcę).
 5. Z uwagi na to, że zakupione produkty elektroniczne mogą być w formacie PDF*, doc*, *png, *jpg, Klient musi posiadać dostęp do programów, które obsługują wymienione pliki.


 • Postanowienia końcowe:
 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 2. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 3. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 3. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Daria Mohammad, adres do korespondencji: Wiązana 28N, 04-680 Warszawa.

Możesz skontaktować się z mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: daria@trenujekreatywnosc.pl 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji
o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Daria Mohammad, adres: Wiązana 28N, 04-680 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14-dniowego terminu. 

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Daria Mohammad, adres do korespondencji: Wiązana 28N, 04-680 Warszawa.

Odstępuję od umowy z dnia*..................... numer zamówienia*…..............
nazwa produktów*……………………..

Imię i nazwisko

Adres Klienta*……………….. 

 

Podpis*……………… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data .........................................................

*uzupełnić

chevron-down